SCA Sensory Essential

SCA Sensory Essential

Sensory is the most important skill in the F&B culinary industry in general and the coffee industry in particular.

It is a guideline that helps you always know the right direction.

The applications of cupping skills are unlimited:

  • Coffee roasting factory business,
  • Coffee shop business, Barista or Hobby.

No matter who you are, tasting skills will always help you have the most objective opinion in the vibrant F&B industry.

Thử nếm cà phê là một nghệ thuật, một kỹ năng rất thú vị và đầy triển vọng trong ngành cà phê.

Knowledge base

Providing Basic knowledge of coffee

Evaluating coffee before extraction

Theoretical principles of cupping analysis

Understanding cupping analysis

Why is cupping important in coffee?

Physiology, Psychology & Anatomy in Cupping

Flavor of coffee

Deeping dive into the level of each cupping in coffee

Practice of taste assessment

Cupping & extraction

Key terms and cupping vocabulary

Classification of cupping forms

How to use cupping form to measure quality

Cupping system

Various Cupping System

Why is the standard process important ?

Communicating with Cupping language and Results

Triangle test

Purpose of establish & How to analyze statistics

Other evaluation cupping methods

Cupping Process

Cupping SCA standards and others

Cupping devices and equipment standards

Evaluation team

How to set up an assessment team

Criteria for selecting people to join the evaluation team

Set up standard cupping room

How to set up your own cupping process

Calibration for evaluation team members

Applying Sensory in practice

Cupping for evaluating product potential

Cupping for finding the right product

Cupping for production (Roasters and Green bean)

Cupping for QC (Assessment - Quality Uniformity Control)

Cupping application in formula building (Not only in coffee)

SCA Sensory Essential
The sensory course is based on long-term researched knowledge and international standard textbooks
SCA Sensory Essential
Combined with professional experience in the Vietnamese market, the course also provides knowledge and experience closest to the typical flavors of coffee in the domestic market.
SCA Sensory Essential
Not only provide rigid knowledge, but sensory courses help you flexibly apply knowledge through practice and real-life experience.

object study

Dù bạn đang làm công việc rang cà phê, giao thương, pha chế hay trồng trọt cà phê, việc phát triển khả năng Sensory không chỉ giúp bạn nhận biết rõ tiềm năng của từng hạt cà phê mà còn chỉ ra định hướng phát triển cho từng loại hạt đó

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Đào tạo theo phương pháp COACHING
​Giảng viên và học viên tương tác 2 chiều. Giảng viên hướng dẫn, đưa ra tình huống và gợi mở. Học viên dựa trên nền tảng, suy luận, tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Sau đó cùng thảo luận đưa ra phương án tối ưu nhất.

Register now

Couse SCA Sensory Essential

Dare 08/07/2024

Fee 13,000,000

Session -

Others

View all

View all