General strategy for cafe owners

General strategy for cafe owners

The course is recommended for people who want to open a shop or have opened a shop but still have many issues in operation. The course will help you have an overview of the market, while also deeply understanding each item in your shop. Your coffee shop idea will be clearly expressed through this course.

Để đầu tư mở một quán cà phê không khó, duy trì quán phát triển hiệu quả & bền vững mới khó.
General strategy for cafe owners

Session 1

Foundation knowledge

 • Similar to coffee species in the world
 • Processing methods and storage conditions

Factors affecting coffee flavor

Seed to Cup

 • Knowledge about Arabica - Robusta
 • Understand the changes of coffee beans during roasting and roasting levels

Session 2

Coffee freshness and extraction process

 • Degas and coffee preservation
 • Factors affecting the coffee grinding process: quality, grind size and extraction process conditions

Origin of coffee and distinction between Single Origin Coffee and Specialty Coffee

Session 3

Coffee shop models

 • What is the coffee shop model? The role of the shop model in planning operating strategies.
 • Classification of shop models: Commercial shops, Specialty shops
 • Case study and discussion

Session 4

Espresso coffee

 • Taste and identify espresso coffee
 • Application to select suitable coffee beans for the shop

Menu

 • Test beverages with coffee base, cocoa base and chocolate base.
 • Pour Over Coffee and which shops should have Pour Over?

Session 5

Menu

 • Tea and Juice base testing
 • Signature beverages

Menu Design

 • Design menus, allocate menu groups and distinguish the advantages and disadvantages of each beverage group

Session 6

Bar equipment and budget allocation

 • Espresso machines: Classification and optimal selection for each shop
 • Espresso coffee grinders: Classification and optimal selection for each shop
 • Other equipment: Ice grinder, juicer, freezer

Session 7

Bar design

 • Factors create bar operating criteria
 • Practice bar design and analysis

Operate

 • Estimate human resources, working hours and salary budget
 • Sales management: raw material optimization, warehouse management, POS software

Session 8

 • Personnel recruitment & training plan
 • Common problems that occur in coffee shop operations and solutions
 • Case Study - Learn from real data

Session 9

Finance and budget

 • Summary of budget and investment
 • Total investment with specific model
 • Revenue & Profit Rate of return
 • Financial plan for investing in coffee shops

Practice

 • Practice building your own coffee shop
 • Presentation & Comments from lecturers
General strategy for cafe owners
Khóa học tổng quát, xây dựng cho bạn một nền tảng kiến thức về cà phê, đồng thời kỹ năng thực chiến trong quản lý và vận hành quán cà phê
General strategy for cafe owners
Hiểu về các mô hình quán và xây dựng quán dựa trên case study thực tế
General strategy for cafe owners
Được hỗ trợ tư vấn set-up quán sau khóa học

object study

Dù bạn đang làm công việc rang cà phê, giao thương, pha chế hay trồng trọt cà phê, việc phát triển khả năng Sensory không chỉ giúp bạn nhận biết rõ tiềm năng của từng hạt cà phê mà còn chỉ ra định hướng phát triển cho từng loại hạt đó

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Đào tạo theo phương pháp COACHING
​Giảng viên và học viên tương tác 2 chiều. Giảng viên hướng dẫn, đưa ra tình huống và gợi mở. Học viên dựa trên nền tảng, suy luận, tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Sau đó cùng thảo luận đưa ra phương án tối ưu nhất. 

Register now

Couse General strategy for cafe owners

Dare -

Fee -

Session -

Others

View all

View all